Galerij

WMO Denktank

 

Binnen het ZRCN is ook de WMO Denktank gehuisvest. De mensen van die WMO-Denktank hebben regelmatig overleg met het Beleidsteam Belangenbehartiging van het ZRCN. De WMO-denktank telt 15 leden, allemaal mensen met een beperking: lichamelijk, verstandelijk of psychisch.

De WMO denktank wil er aan meehelpen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en daarbij de hulp krijgt die daarvoor nodig is.
De Denktank  gebruikt de eigen ervaringen en ervaringen van andere mensen met een beperking en legt die voor aan de gemeente en hulpverleners.

De WMO denktank is opgericht naar aanleiding van  de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het doel van die wet  is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO. Bij de invoering van deze wet in 2015 werden heel veel taken op het gebied van begeleiding en maatschappelijke zorg overgebracht van landelijke instanties naar gemeentes. De gedachte hierachter was dat gemeente vaak beter de situatie ter plekke kan beoordelen en dichter bij de mensen staat die die zorg nodig hebben.

In 2015 werd ook de Participatiewet ingesteld. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Drie regelingen zijn onder deze participatie samengevoegd: de Wajongregeling (werk en ondersteuning voor jong gehandicapten), de WWB (Wet Werk en Bijstand, de bijstandsregeling), en de WSW-regeling die gaat over aangepast werk door gehandicapten in sociale werkplaatsen. Ook bij deze wet hebben gemeenten meer taken gekregen dan ze voorheen hadden.

De nieuwe wetten zijn soms behoorlijk ingewikkeld. Er zijn heel veel regeltjes. De gemeenten  ondersteunen de doelstellingen van de nieuwe wetten, maar ze hebben niet altijd voldoende menskracht en geld om adequaat te kunnen handelen.  Dat maakt dat nu in 2019 nog lang niet bereikt is wat de wetten juist wel voor elkaar wilden krijgen: dat veel meer mensen met een beperking deel kunnen nemen aan de maatschappij en zelf regie over hun eigen leven kunnen voeren.

Omdat de WMO denktank bestaat uit ervaringsdeskundigen is het heel waardevol dat deze groep mensen eigen ervaringen en ervaringen van anderen bundelt, daarover doordenkt, en vervolgens doorgeeft aan de gemeente en aan instanties om zo samen te bekijken waar en hoe zaken kunnen verbeteren.

Zoek je meer informatie over de WMO Denktank? 

  • De Denktank heeft een eigen Facebooksite 
  • Peter Eggen, de voorzitter van de WMO Denktank gebruikt ook Twitter om zaken die hem opvallen met mensen te kunnen delen.
  • Meer voorbeelden van activiteiten van de WMO denktank vond ik  op  deze site : Training voor Sociale Wijkteams en (zorg)organisaties, Bindingsdag Nijmegen e.o. en Nijmegen Maken Wij.